Česko 2017 Czech Republic 2017
Po dvou letech jsme se vypravili zase jednu přes oceán, navštívit rodinu a přátele. After a two-year gap, we traveled once again across the ocean to visit family and friends.
Horní Dubenky, Zámek Žirovnice
Díky administrativní chybě je Žirovnický hrad stále škatulkován jako zámek. Zajímavá je fresková výzdoba z konce patnáctého století, nejrozsáhleší svého druhu v Čechách.
Chateau Žirovnice
Thanks to a clerical error Žirovnice Castle is still being pigeonholed as Chateau. It sports interesting frescoes from fifteenth century, the most extensive of this kind in Czech Republic.
Sklárna Janštýn
Ve sklárně pracoval už prapradědeček našich dětí. Od jeho dob se lecos změnilo, ale výroba skla je stále stejně fascinující.
Janštýn Glass Works
Our children's great grand-father worked in this factory. Much has changed since his time, but making glass remains fascinating all the same.
Pražská ZOO
ZOO se nám zatím ještě neomrzela, děti vyžadují návštěvu při každém pobytu.
ZOO Prague
The ZOO still has not lost its magic for us; the kids demand a visit every time we stay in Prague.
Barokní areál Skalka
Barokní areál Skalka se kromě kaple Maří Magdaleny, postavené Kryštofem Dientzenhoferem, kláštera, křížové cesty a modlitebny, vyznačuje bufáčem, kde si můžete koupit a opéct buřta. Černolické skály jsou pak přirozenou zastávkou na cestě domů.
Baroque park Skalka
Besides a Mary Magdalene Chapel, built by Christoph Dientzenhofer, a monastery, stations of the Cross, and Hall of Prayers, the park also offers a kiosk, where one can purchase and roast a sausage on a supplied campfire. Černolice rocks then offer themselves as a natural stop on the way home.
Vyšehrad
Děti jsou už dost staré na to, aby ocenily historii a architekturu pověstmi opředeného původního sídla českých knížat.
Vyšehrad (sometimes a.k.a. Visegrad)
The children have grown old enough to appreciate history and architecture, of the original seat of Czech Dukes, embroiled in legends.
A HROCH.NET document